Zarząd Młodzieżowego Klubu Koszykówki „PYRA” Poznań informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia nr 42 w Poznaniu ul. Świętego Jerzego 6/10 o godz. 17:30 zwołuje, zgodnie z § 26 ust.1 pkt a) statutu, NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW MKK PYRA POZNAŃ w celu podjęcia decyzji o zmianie statutu Stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Koszykówki „Pyra” w Poznaniu.

W przypadku braku wymaganego kworum niezbędnego do podejmowania decyzji w sprawie zmiany statutu (zgodnie z zapisami § 27 i § 35 statutu – obecność co najmniej połowy wszystkich członków uprawnionych do głosowania) w pierwszym zwołanym terminie, Zarząd MKK PYRA Poznań zwoła Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków MKK Pyra Poznań w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:00.

W Zebraniu zgodnie z zapisami § 25 statutu z głosem decydującym uczestniczyć mogą członkowie zwyczajni Klubu, a z głosem doradczym członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd MKK Pyra Poznań.

ZARZĄD MKK PYRA POZNAŃ