Zarząd Młodzieżowego Klubu Koszykówki „PYRA” Poznań informuje, że w dniu 17 października 2019 r. w sali konferencyjnej Branżowej Szkoły Zawodowej I Stopnia nr 42  w Poznaniu ul. Świętego Jerzego 6/10 o godz. 17:30 zwołuje, zgodnie z § 23 ust. 3 statutu Młodzieżowego Klubu Koszykówki „PYRA” w Poznaniu, WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW MKK PYRA POZNAŃ.

Tematem zebrania będzie przedstawienie przez Zarząd MKK Pyra Poznań sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności klubu za lata 2015-2019 oraz wybory nowego Zarządu MKK Pyra Poznań i Komisji Rewizyjnej na kolejną 4-letnią kadencję.   

W przypadku braku wymaganego kworum niezbędnego do podejmowania uchwał (obecność co najmniej połowy wszystkich członków MKK PYRA Poznań uprawnionych do głosowania, zgodnie z zapisami § 22 ust.4 Statutu) w pierwszym zwołanym terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, Zarząd MKK PYRA Poznań zwoła Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków MKK Pyra Poznań w drugim terminie, w tym samym dniu i miejscu o godz. 18:00.

Prawo udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym MKK PYRA Poznań zgodnie z zapisami §25 Statutu  Młodzieżowego Klubu Koszykówki „PYRA” w Poznaniu mają:

z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym członkowie zwyczajni MKK PYRA Poznań,

z głosem doradczym bez czynnego i biernego prawa wyborczego członkowie honorowi, członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd MKK PYRA Poznań.

ZARZĄD MKK PYRA POZNAŃ